قوانین و مقررات

زمان ورود به اقامتگاه باغ دو سرو ساعت 14 ظهر و زمان خروج از آن 12 ظهر می باشد.

افراد زیر 6 سال شامل هزینه اتاق نمی باشند و ارائه کارت شناسایی معتبر، گذرنامه برای تمامی افراد و ارائه مدارک شناسایی جهت زوجها الزامی می باشد.

  • 14 عصر
  • 12 ظهر