خدمات و هزینه های اقامتی در اقامتگاه بومگردی باغ دو سرو

اتاق سرو 1

6

ظرفیت استاندارد

حمام و سرویس
بهداشتی

همراه با
صبحانه

75000

هزینه تخت

55000

هزینه تشک

اتاق سرو 2

2

ظرفیت استاندارد

حمام و سرویس
بهداشتی

همراه با
صبحانه

75000

هزینه تخت

55000

هزینه تشک

اتاق سرو 3

6

ظرفیت استاندارد

حمام و سرویس
بهداشتی

همراه با
صبحانه

75000

هزینه تخت

55000

هزینه تشک

اتاق سرو 4

6

ظرفیت استاندارد

حمام و سرویس
بهداشتی

همراه با
صبحانه

75000

هزینه تخت

55000

هزینه تشک

اتاق سرو 5

6

ظرفیت استاندارد

حمام و سرویس
بهداشتی

همراه با
صبحانه

75000

هزینه تخت

55000

هزینه تشک

اتاق سرو 6

6

ظرفیت استاندارد

حمام و سرویس
بهداشتی

همراه با
صبحانه

75000

هزینه تخت

55000

هزینه تشک

اتاق سرو 7

3

ظرفیت استاندارد

همراه با
صبحانه

45000

هزینه تشک

مشاهده جزئیات